Marcel van Dam: democratie in MO betekent einde van Israel

Want het staat voor mij vast dat als in het hele Midden-Oosten de democratie zou uitbreken het met het voortbestaan van Israël op lange termijn gedaan is, tenzij voor die tijd vrede gesloten is met de Palestijnen en de Arabische landen in de regio, waar de bevolking in overgrote meerderheid vijandig tegenover Israël staat. Democratie zou die opvatting aan de macht brengen. De strategisch zwakke positie van Israël wordt nog versterkt door de tanende macht van de VS. [bron]

Marcel van Dam

Overigens is ook deze uitspraak interessant:

Stabiliteit is geen eenduidig begrip. In een dictatuur is het vooral het handhaven van de orde. In een democratie het handhaven van de rechtsorde en de waarden die daaraan ten grondslag liggen, zoals het respecteren van minderheden. Dat lukt alleen als een grote meerderheid van het electoraat die waarden steunt. In dat opzicht is Nederland de laatste tien jaar een stuk minder stabiel geworden.

Van Dam noemt als voorbeeld het respecteren van minderheden. Maar zou het niet veel meer voor de hand liggen om hier als voorbeeld te noemen een grote minderheid die de beginselen van de seculiere democratische rechtstaat niet onderschrijven?!

Ze doen niets!

Dezer dagen  hoor en lees je veel over de onmacht van Europa en de VS om een ferm antwoord op de Libische burgeroorlog te formuleren. Bevriezen  van tegoeden, vliegverbod of dreigen met het  Internationaal Strafhof, meer is het niet. Westerse commentatoren buitelen over elkaar  heen om de machteloosheid van hun bestuurders aan de kaak te stellen: we doen niets!

Maar waar ligt het Arabische en moslimland Libië? Juist, in Noord-Afrika. Libië grenst aan zes  Afrikaanse landen: Algerije, Tunesië, Niger,  Tsjaad, Soedan en Egypte. En al die landen kijken voorlopig passief toe hoe hun moslimse  broeders door een tiran worden uitgemoord. […]

Is de tijd niet gekomen om in plaats  van zichzelf met de zweep van de zelfhaat te  geselen, de Arabische en moslimlanden met  hun morele plicht jegens een broedervolk te  confronteren? [bron]

Sylvain Ephimenco

Ritueel slachten alles behalve snel en pijnloos

Bewusteloosheid trad bij de rosé vleeskalveren op na gemiddeld ongeveer 80 s na het toedienen van alleen de halssnede, 4 s na de halssnede door verdoving met het schietmasker voor het toedienen van de halssnede na elektrische bedwelming. […]

Het verdient aanbeveling om fixeren, verdoven en aan snijden op een dragende restrainer met aan het einde een kopfixatietoestel te laten plaats vinden bij runderen om de stress tijdens het draaien te voorkomen.

Uit de literatuur en het huidige onderzoek blijkt dat bewustzijn bij runderen na alleen een halssnede gemiddeld ongeveer 1,5 minuut aanhoudt en kan oplopen tot 4 minuten. Gedurende deze periode kan het dier mogelijk pijn ervaren Er wordt aanbevolen mechanisch of elektrisch te bedwelmen voor of direct na de halssnede.” […]

Onderzoekers in Nijmegen doen al geruime tijd onderzoek naar de hersenactiviteit van onthoofde ratten, om te kijken wat voor proefdieren de beste manier van sterven is. Zij zien dat afgesneden breintjes nog vijftig seconden een beetje ‘leven’ en dan na een uitbarsting (in hun EEG) van 20 seconden, definitief de geest te geven. Sterven kost een minuut, meneer de rabbijn.” [bron]

Update: ook de  Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is tegen onverdoofd slachten:

Het proces van onbedwelmd slachten, van het ruggelings positioneren van een dier voor de halssnede, het uitvoeren van de halssnede zelf tot en met de periode van voldoende verbloeding waardoor het bewustzijn volledig is uitgeschakeld, is vanuit dierenwelzijnoverweging in de huidige tijd en vanuit de huidige inzichten niet langer te accepteren. […]

De KNMvD concludeert dat wetenschappelijke bewijs onderbouwt dat het niet bedwelmen van een dier voorafgaand aan de halssnede, en tijdens het verbloeden, welzijnsproblemen veroorzaakt en dat het dier daarbij grote additionele stress ervaart. De KNMvD vindt dat bij het onbedwelmd slachten van runderen en in mindere mate bij schapen het dierenwelzijn onaanvaardbaar wordt aangetast, en is dientengevolge ook tegenstander van het onbedwelmd slachten van dieren. [bron]

Update: nog meer argumenten tegen onverdoofd slachten.

Hoe Henk Hofland in z’n eigen linker voet schoot

De critici hebben wel recht van spreken. Maar degenen die ik hierboven heb genoemd, zijn de critici van de haat. Ze zijn niet in staat een uitvoerbaar alternatief te formuleren, ze volstaan met hartstochtelijk gekanker omdat ze daar plezier aan beleven. Sinds de ondergang van het poldermodel vormen ze de groeiende massa der permanent ontevredenen, gevoed door een onbedaarlijke rancune. De meesten luchten hun hart via de computer; ze hebben voldoende geld en kennis van zaken om zich toegang tot internet te verschaffen, maar daar blijft het bij. Ze vormen het nieuwe digitale proletariaat. […]

Toen brak de elfde september 2001 aan. Het hele Westen werd teruggesmakt in de werkelijkheid. Maar het heeft niet adequaat gereageerd. Het heeft zich door valse profeten van rechts tot twee ruïneuze oorlogen laten verleiden, en via internet is het intussen terechtgekomen in een virtuele burgeroorlog, waarin valse profeten als Sarah Palin en Geert Wilders zich als de redders aankondigen. Het ergste is dat links daarop geen overtuigend antwoord weet. [bron]

Henk Hofland

D66: pak religies euh sektes juridisch aan

D66-Kamerlid Magda Berndsen wil dat minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) mogelijke misstanden van religies sektes in Nederland juridisch aanpakt. Dit naar aanleiding van een uitzending van het SBS-programma Undercover in Nederland, die vanavond wordt uitgezonden.

Het programma heeft met een verborgen camera beelden geschoten van de organisatie Religie van de Vrede van Liefde Miracle of Love. Daaruit zou blijken dat leden van de organisatie, nadat ze dagen psychologische onder druk zijn gezet, afstand doen van hun gezond verstand en morele verantwoordelijkheid bezittingen en eigen identiteit.

Berndsen: ”Ik wil weten of het bestrijden van dit soort praktijken van religies sektes met wetgeving mogelijk is. Het misbruik van kwetsbare mensen moet gestraft worden.” Volgens D66 zijn de praktijken van geloofsgemeenschappen in Nederland niet gereguleerd, terwijl dat in andere Europese landen wel zo zou zijn. [vrij naar]

VVD en PvdA: twee handen op een buik

De PvdD wil samen met SP, GroenLinks, D66 en PVV onverdoofd ritueel slachten verbieden. De christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP vinden dat dit moet kunnen en VVD en PvdA zijn wel tegen onnodig lijden van dieren maar steunen het PvdD-voorstel vooralsnog niet omdat dit de godsdienstvrijheid raakt. […]

Artikel 6, lid 1 van onze Grondwet luidt: ‘Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.’ En in het tweede lid van artikel 9 van het EVRM wordt bepaald dat de godsdienstvrijheid aan beperkingen onderworpen kan worden ‘die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen’.

Het is dus niet in te zien waarom een wettelijk verbod op het levend en onverdoofd slachten niet aan deze eisen zou voldoen. Immers, buiten de kringen van de islamitische en joodse gemeenschap zouden wij het van niemand tolereren als hij zijn dieren zou laten doodbloeden.

Wat doet het ertoe of een ritueel eeuwenoud is of niet? Met hetzelfde argument zou men het stenigen kunnen verdedigen. [bron]

‘inciting violence or the murder of a politician’

Did I say documentary? ‘Europe’s Most Dangerous Man’ was a vicious hatchet job that was a disgrace to journalism. More than that, it could be argued that by presenting Wilders as a latter-day Nazi who was likely to foment war in Europe between Muslims and non-Muslims, it was in effect inciting violence or the murder of a politician who is already under armed guard 24/7. [bron]