Mijn samenvatting SP verkiezingsprogramma 2012

Het verkiezingsprogramma van de SP voor 12 sept. 2012 bestaat uit zo’n 70 pagina’s. Daar staan een hoop vage goede of minder goede bedoelingen in, zelfs een hele reeks open deuren. Hieronder treft u mijn samenvatting aan, waarbij ik zoveel mogelijk de concrete uitspraken uit het programma heb overgenomen. De formulering is vaak, maar lang niet altijd letterlijk overgenomen, hier en daar heb ik een “interpretatie” heb gemaakt om de formulering concreter te maken (soms wil de SP duidelijk een verbod op iets, zonder het letterlijk een verbod te noemen, bijvoorbeeld. Ook wordt het woord “nationalisering” door de SP vermeden, terwijl sommige maatregelen er wel op neerkomen).

De lijst staat “omgekeerd” tov. het programma, omdat elke zin eerder als tweet is verstuurd, dus het begin van het programma staat onderin de samenvatting. Tussen haakjes staat er soms een opmerking van mij bij. Soms komen uitspraken (in andere fomulering) meerdere keren voor, dat komt omdat ik letterlijk het programma van boven naar beneden ben doorgelopen en het programma zichzelf soms herhaalt.

Wat mij met name opviel zijn een paar “dreigementen” die in het programma staan: aankondigingen van stevige maatregelen zonder concreet te formuleren hoe ze eruit gaan zien. Voorbeeld: “Voor grote vermogens komt een aparte vermogensbelasting“. Klinkt als “we bedoelen 100% maar dat durven we nu nog niet op te schrijven.”

Mijn typering van de SP:
– cultureel: progressief
– economisch: conservatief

De samenvatting:

SP: In Europa komt er een minimumtarief voor de winstbelasting.
SP: Er worden korte metten gemaakt met zwartspaarders, brievenbusmaatschappijen en belastingparadijzen.
SP: Door bezuinigingen op de belastingdienst lopen we veel opbrengsten mis. Daarom gaan we juist investeren in onze belastingdienst
SP: De bankenbelasting wordt verhoogd en aangevuld door een financiële transactietaks.
SP: tarief vermogenswinst belasting naar 40 procent. Voor grote vermogens komt een aparte vermogensbelasting.(wat is groot?)
SP: zwaarder belasten vermogens en vermogensinkomsten; bestaande vermogensrendementsheffing vervangen door vermogenswinstbelasting
SP: De aftrek van pensioenpremies wordt gemaximeerd tot een pensioengevend salaris van anderhalf keer modaal.
SP: toptarief van 65 procent voor inkomen > 150.000 euro
SP: scheiden van spaar- en zakenbanken.
SP: Strengere eisen dan Basel III aan reserves van banken
SP: Er komt een aparte strafrechtelijke bepaling voor financieel wanbeleid. Ook wordt de civiele aansprakelijkheid van bestuurders vergroot.
SP: In grote ondernemingen kunnen werknemers vierjaarlijks de helft van de leden van de Raad van Commissarissen kiezen.
SP: Er komt een wettelijk verbod op bonussen in de financiële sector. Onterecht uitgekeerde bonussen worden teruggevorderd.
SP: tegengaan van handel buiten de beurs om, inperken derivatenhandel, aanpak ‘high-frequency trading’ , aanpak flitskapitaal (‘Tobin-taks’)
SP: De Nederlandse overheid behoudt een strategisch belang in de ABN Amro.
SP: tegen ESM omdat dit vooral de banken helpt; hulp via ESM mag niet worden gebruikt om bezuinigingen af te dwingen
SP: ECB beter direct de economie laten stimuleren door overheidsobligaties van alle eurolanden op te laten kopen
SP: geen nieuwe leningen aan oa. Griekenland, maar meer schuld kwijtschelden. Financiele steun niet bedoeld voor banken.
SP: Met andere EU lidstaten wordt plan gemaakt waarbij Noord- Europa de economie gaat stimuleren om de Europese economie op gang te brengen
SP: Uiterlijk in 2015 wordt het tekort teruggebracht tot onder de drie procent.
SP: Nederland houdt in 2013 niet vast aan de opgelegde drie procent begrotingsnorm uit het stabiliteitspact,
SP: een budget voor ontwikkelingssamenwerking van 0,8 procent van het bruto nationaal product
SP: Nederland koopt geen bewapende (drones) en pleit voor internationele conferentie ter regulering en beperking v.h. gebruik van dit omstreden wapentuig.
SP: Het Nederlandse leger vliegt voorlopig door met de F-16 en ziet af van aanschaf van JSF-gevechtsvliegtuigen.
SP: De Nederlandse financiële sector laten we niet beleggen in de wapenindustrie.
SP: Nederland stuurt Amerikaanse kernwapens op ons grondgebied retour.
SP: We werken daarom niet mee aan het huidige NAVO-plan voor een raketschild
SP: De Nederlands-Israëlische betrekkingen worden niet geïntensiveerd, zolang Israël doorgaat met het schenden van het internationale recht.
SP: Nederland zal de onafhankelijke Palestijnse staat dan ook erkennen en zich hard maken voor zijn VN-lidmaatschap.
SP: De Nederlandse militairen en politie-instructeurs in Afghanistan trekken we terug.
SP: We werken aan een kleinere krijgsmacht. Deelnemen aan militaire missies in buitenland wordt beperkt tot die missies op verzoek van VN
SP: Toekomstige uitbreidingsplannen moeten per referendum aan de Nederlandse bevolking worden voorgelegd.
SP: De overdreven salarissen van EU-ambtenaren worden in lijn gebracht met die van nationale ambtenaren.
SP: EU Subsidies worden beperkt tot verbeteringen in armere regio’s.
SP: gemeenschappelijke grondslag en minimumtarief voor de winstbelasting van bedrijven in EU
SP: afspraken maken over een ondergrens voor een minimumloon in alle lidstaten, gerelateerd aan het nationale inkomen
SP: Ingrijpende regulering van financiële markten
SP: Er komt democratisch toezicht op de ECB.
SP: Het mandaat van de ECB wordt niet alleen gericht op het bestrijden van inflatie, maar ook op het bevorderen van werkgelegenheid.
SP: Over onze nationale begroting, ons sociale stelsel, pensioenen, onderwijs, zorg, huisvesting en OV beslissen we zelf
SP: Bij belangrijke (EU) besluiten dienen zij zich daarom uit te kunnen spreken, bijvoorbeeld via referenda.
SP: De Brusselse regelzucht wordt aan banden gelegd en het principe van subsidiariteit wordt streng toegepast
SP: vermindering van het aantal communicatiemedewerkers bij ministeries, provincies en gemeenten
SP: De overheid zet zich in om de onafhankelijke (regionale) pers overeind te houden.
SP: Gesubsidieerde musea horen minstens één dag per week gratis toegankelijk te zijn.
SP: De BTW op kunst en cultuur wordt verlaagd naar zes procent.
SP: We zoeken een alternatief voor het onder water zetten van de Hedwigepolder.
SP: ‘Plezierjacht’ wordt verboden.
SP: Preventief vaccineren tegen dierziekten wordt weer mogelijk gemaakt
SP: opstellen van ‘positieflijst’ waarop staat welke dieren geschikt zijn om als huisdier te houden; zorgplicht voor dieren in de Grondwet
SP: Het fokken en doden van dieren uitsluitend om hun bont of verenkleed wordt verboden.
SP: Transporten van slachtdieren over lange afstanden worden verboden.
SP: Waar alternatieven voor dierproeven voorhanden zijn, worden deze verplicht gesteld. Het doden van ‘overtollige’ dieren wordt verboden.
SP: Landbouw: De directe hectaretoeslagen worden afgeschaft. De melkquotering in de Europese Unie wordt niet afgeschaft
SP: Het verbouwen van de huidige generatie genetisch gemodificeerde gewassen wordt in Nederland niet toegestaan.
SP: moratorium op megastallen; Het speciale tarief energiebelasting (gas) voor de glastuinbouw verdwijnt.
SP: Er komt een wettelijke asbestinventarisatieplicht voor alle gebouwen. Acute risico’s dienen binnen twee jaar te zijn gesaneerd
SP: invoering statiegeld op frisdrankflessen, kleine flesjes (petflesjes) en blik
SP: zuiniger worden met het gebruik van grondstoffen door beperking van overbodige consumptie  (hoe? dat staat er niet)
SP: Kernafval wordt niet bewerkt of hergebruikt. We stoppen met het onnodig heen en weer slepen van kernafval naar opwekkingsfabrieken.
SP: geen vergunningen voor de bouw van nieuwe kolen- en kerncentrales
SP: Er komt een heffing op het landen en opstijgen van vliegtuigen zolang er geen Europese kerosineheffing is.
SP: meer windmolens in Noordzee
SP: Tot 2020 willen we jaarlijks een toename van ten minste 1,5 procent duurzame energie in de totale primaire energie, daarna 2 procent.
SP: Weigerambtenaren staan we niet toe.
SP: afschaffing ‘mosquito’-apparaten; meer jongerenwerkers
SP: Vervuilers en vernielers gaan als taakstraf hun eigen buurt schoonmaken en opknappen.
SP: Snoep- en frisdrankautomaten weren we uit scholen, evenals verkoop van ongezonde voeding aan counters.
SP: Reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen tot twaalf jaar verbieden we.
SP: De kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk en vervalt voor gezinnen met de hoogste inkomens.
SP: Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om armoede te bestrijden en schulden te saneren
SP: We zien af van heropening van vliegveld Twente en van de opwaardering van vliegveld Lelystad.
SP: verlaging motorrijtuigbelasting en BPM; verhoging brandstof accijns en/of kilometerbelasting
SP: Om doorstroming verkeer te verbeteren zetten we in op geautomatiseerd verkeersmanagement en intelligente navigatiesystemen. #blabla
SP: De taken van TLS (het bedrijf achter de OV-chipkaart) worden bij het ministerie ondergebracht
SP: toeslagtarief van de hogesnelheidstrein Fyra tussen Breda en Amsterdam vervalt
SP Er komt geen forensentaks. De verplichte aanbesteding in het openbaar vervoer wordt afgeschaft.
SP: alle treinen krijgen een toilet (nieuwe vervoersconcessie)
SP: NS en ProRail worden onderdeel van één publiek nutsbedrijf; De minister van Infrastructuur en Milieu is eindverantwoordelijk
SP: Minstens een derde van het continentaal plat krijgt primair een natuurbestemming. Dat betekent dat er niet mag worden gevist
SP: stoppen fiscale bevoordeling van leegstand;
SP: bestrijden grondspeculatie; meerwaarde agv verandering van bestemming hoort voortaan ten goede te komen aan de gemeenschap.
SP: De Wet kraken en leegstand wordt herzien en aangepast.  (lees: legalisering kraken)
SP: De grens van 34.000 euro als inkomenseis voor een sociale huurwoning moet ongedaan worden gemaakt (in EU verband)
SP: geen extra vijf procent huurverhoging voor inkomens > 43.000 euro. Huurprijsbescherming naar 850 euro. Huren stijgen max. met inflatie
SP: aanzienlijk bedrag voor woningcorporaties voor versnelling bouw van meer goedkope huurwoningen
SP: overdrachtsbelasting gaat geleidelijk omlaag tot twee procent.
SP: hypotheekrenteaftrek wordt in tien jaar tijd afgetopt tot 350.000 euro, tegen max. 42 procent. (Aflossen dus blijkbaar niet verplicht)
SP: acceptatieplicht voor scholen; Alle leerlingen krijgen een acceptatierecht, mits de ouders de grondslag van de school respecteren.
SP: verhoging aanvullende beurs; geen leenstelsel; collegegeld 2e studie gelijk aan wettelijk collegegeld
SP: afschaffing subsidies voor HBO-raad, de MBO-raad, de VO-raad en de PO-raad
SP: afschaffing productie prestatieafspraken in onderwijs
SP: Er komt een OV-jaarkaart voor 16- en 17-jarige jongeren in het MBO.
SP: Belemmeringen om te ‘stapelen’ (bijvoorbeeld van VMBO naar HAVO en VWO) ruimen we op.
SP: De bezuinigingen op het zogenoemde ‘passend onderwijs’ worden teruggedraaid.
SP: geen verplichte CITO-toets in het basisonderwijs.
SP: “Ook zetten we ons in voor schoolzwemmen voor ieder kind.”  (let op de subtiele formulering :-)
SP: geen nullijn voor leraren; geen boetes; geen prestatiebeloning; studiefinanciering blijft onaangetast
SP: aanpakken van de structurele oorzaken van terrorisme (zoals armoede, onderdrukking en haatzaaierij)
SP: afschaffing van de vingerafdruk in het paspoort (in EU verband)
SP: meer gebruik van alternatieve straffen zoals gedragstherapie en therapievormen voor jonge criminelen ipv. gevangenisstraf
SP: gedetineerden verrichten zoveel mogelijk zinvolle arbeid; verdiensten daaruit zijn deels voor slachtoffers
SP: De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt wordt gelegaliseerd en gereguleerd
SP: De griffierechten worden niet verhoogd.
SP: Pooiers (‘loverboys’) worden hard aangepakt, ook zonder aangifte
SP: Daders betalen voor schade slachtoffers. Door de rechter opgelegde schadevergoedingen worden voorgeschoten door overheid. #2012
SP: Leefstijlinterventie is geen betutteling…. tegengaan van roken, drinken, suiker, zout en vet in ons voedsel
SP: geen elektronisch patiëntendossier; wel regionaal gegevens uitwisselen tussen huisarts, apotheker en de eerstelijnszorg
SP: invoering actief donorregistratiesysteem  (net als D66 wil dus)
SP: verbod op apothekersbonussen en -kortingen;
SP: De inkoop van receptgeneesmiddelen regelen we via landelijke centrale inkoop
SP: Er komt een medisch letselschadefonds voor patiënten waaruit snel een vergoeding voor de geleden schade kan worden betaald.
SP: maatregelen om het alcoholgebruik te matigen en tabaksgebruik terug te dringen.
SP: Er komt een vergunningstelsel voor privéklinieken  (dus voorrang in zorg kan wel)
SP: De zorgverzekeraars worden publiekrechtelijk en gaan regionaal werken.  (Lees: nationalisering zorgverzekeraars?!)
SP: invoering van tijdelijke gedwongen opname en behandeling
SP: afschaffing eigen bijdrage voor de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg
SP: opheffing van Centrum Indicatiestelling Zorg en systeem van diagnosebehandelingscombinaties
SP: In de verpleegzorg krijgen ouderen recht op zelfstandige woonruimte en privacy
SP: Voorrang krijgen in de zorg op andere dan medische gronden is niet toegestaan.
SP: De vrije tarieven voor tandheelkundige zorg worden teruggedraaid,
SP: artsen gaan in loondienst werken;
SP: zorgpremies volledig inkomensafhankelijk; tot sociaal minimum geen zorgpremie; zorgtoeslag verdwijnt
SP: marktwerking in de zorg wordt gestopt en op termijn afgeschaft
SP: eigen risico in zorg wordt fors verlaagd en later geheel afgeschaft.
SP: wettelijke verplichting voor bedrijven om mensen met beperking of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in dienst te nemen
SP: verbod op geldleenreclames. Gemakkelijke kredieten in winkels worden beperkt. De beslagvrije voet blijft, leenbijstand afgeschaft.
SP: Gemeenten worden verantwoordelijk voor een sluitend vangnet van opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen
SP: gemeentelijke leerwerkbedrijven kunnen mensen die niet op eigen kracht een baan krijgen een publieke baan aanbieden tegen eerlijk loon.
SP: We kiezen in de publieke en semipublieke sector voor een nullijn voor salarissen boven twee keer modaal.
SP: Bestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen niet meer dan de minister. Verbod op bonussen banken en andere financiële instellingen
SP: Besturen van pensioenfondsen voor 1/3 uit werknemers, voor 1/3 uit werkgevers en voor 1/3 uit vertegenwoordigers van gepensioneerden.
SP: handhaving ontslagbescherming; duur van de werkloosheidsuitkering (WW) wordt niet verkort.
SP: verbod op stukloon; verbod op payrolling etc; ontslagvergoeding bij tijdelijk werk;
SP: Er komt een vergunningplicht voor uitzendbureaus. Mensen met tijdelijke contracten krijgen eerder recht op een vast contract.
SP: De minimumjeugdlonen vanaf 18 jaar worden op termijn gelijkgetrokken met het minimumloon
SP: Het sociaal minimum wordt verhoogd, het wettelijk minimumloon beschermen we.
SP: De huishoudtoets in de bijstand wordt geschrapt.
SP: grens voor deelnemen aan gemeentelijke regelingen wordt verhoogd naar 120% van sociaal minimum
SP: De AOW-leeftijd blijft in ieder geval tot 2020 gehandhaafd op 65 jaar.
SP: Kinderen bouwen zélf verblijfsrechten op. Kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn kunnen niet meer worden teruggestuurd.
SP: rekening houden met stoornissen op psychisch vlak wanneer een asielzoeker niet in staat is een samenhangend verhaal te vertellen #pr2012
SP: De gezinsherenigingsprocedure voor vluchtelingen wordt versoepeld
SP: Wie buiten zijn schuld land niet kan verlaten krijgt tijdelijke verbl. vergunning. De strafbaar. van illegaal verblijf schaffen we af.
SP: Inburgering is kosteloos indien afspraken nagekomen; geen inburgeringsexamen in het buitenland voor huwelijks- en gezinsmigratie
SP: mensen boven de 55 jaar mogen wel maar hoeven niet mee te doen aan de inburgering
SP gaat veel meer in te zetten op gemengde buurten en gemengde scholen.
SP wil tijdelijke herinvoering van werkvergunningen voor Oost-Europese werknemers
SP “Als het Nederlands wordt opgenomen in de Grondwet worden ook het Fries en het Papiaments grondwettelijk beschermd.”
SP gaat raadgevend en correctief referendum invoeren
SP gaat inhuren van extern personeel door overheid maximeren op 10% van personeelskosten
SP gaat salarissen van alle politici verlagen
SP gaat wachtgeldregeling voor politici afschaffen
De SP gaat energievoorziening, openbaar vervoer en postbezorging nationaliseren
De SP wil een downloadheffing invoeren op dragers en media
De SP wil een nationale investeringsbank oprichten.

Update: andere partijen hebben soms zelf een (soort van) “samenvatting” gemaakt. Deze zijn hier te vinden: VVD, SGP, CULP (1 A4). De overige partijen (CDA, PvdA, PVV, D66, Groenlinks, PP, PvdD, DPK en SP) hebben schijnbaar geen samenvatting gepubliceerd (?).

46 gedachten over “Mijn samenvatting SP verkiezingsprogramma 2012

 1. Heb de indruk dat de samenvatting niet helemaal volledig is, heb dat programma ook gelezen en kwam nog wel meer scarry spul tegen.
  Wat ik overigens in het sp ‘programma’ mis, is waarom men dit wil en wat men denkt dat de gevolgen zijn van deze lijst met stellingen. Het lijkt er sterk op dat de sp daar maar 5 min over heeft gedacht en t daarna wel genoeg vond en dacht, nee laten we t bij symboolpolitiek houden, in de hoop dat NL daar intrapt… Ik denk dat ze zich in de Nederlander vergissen.

 2. Kortom: werken wordt nog harder afgestraft met nog meer belasting, en mensen die niet werken worden nog meer in de watten gelegd. Dramatisch voor de economie!

 3. Geen pvda, maar pvda heavy, pvda werkte niet, en sp zal ook niet werken. Maar ja het domme nederlandse volk trapt er wel weer in, net zoals ze er bij de pvda altijd in trapten.
  Linkse graaiers, rechtse graaiers etc.
  Wie is er eigenlijk voor om zelf zijn broek omhoog te houden ?
  De VVD is dit nl niet, VVD is de pvda light.

  Avaritia facit bardus

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s