Kouwe kermis

Maar u ziet nog steeds de ernst van de situatie niet in. Het wil er domweg niet bij u in dat Nederland een onvervalste totalitaire bananenrepubliek is geworden, en dat de persvrijheid van weleer nooit meer terug zal keren. Het wil er domweg niet bij u in dat u thans vogelvrij bent, en niet meer door een ordentelijke rechtsstaat in bescherming wordt genomen tegen staatsterreur. U blijft maar tegen beter weten in geloven dat zoiets alleen in apenlanden voorkomt. Oeioeioei, wat gaat u van een kouwe kermis thuiskomen.

Pamele Hemelrijk weet het zoals altijd bijzonder scherp te formuleren, maar waar ik het meest bang voor ben is dat er een kern van waarheid in haar betoog zit. [bron]

Gregorius Nekschot spreekt

“Wat in mijn optiek dringend nodig is, is dat de invloed van partijen als het CDA, ChristenUnie en andere religieus geïnspireerde partijen zoveel mogelijk op democratische wijze wordt teruggedrongen. Dat type partijen zijn namelijk echt in alle opzichten een ramp.” […]

“Eén ding is duidelijk”, aldus Nekschot. “We staan er wat vrijheid van meningsuiting betreft uitermate slecht voor in Nederland. Wat mij is overkomen toont aan dat er krachten zijn in de politiek die de vrijheid van meningsuiting willen inperken. Mensen die er onwelgevallige meningen op nahouden worden daadwerkelijk gemuilkorfd. Dat gaat veel verder dan men twintig jaar geleden voor mogelijk had gehouden. Als deze tendens wordt voortgezet zie ik het uiterst somber in want dat betekent dat er in feite staatscensuur gaat worden toegepast.” […]

“Ze zijn er nu kennelijk op uit om te laten zien dat er aan mensen met een minder welgevallige mening wel degelijk wat wordt gedaan. Het staat vast dat wat mij is overkomen ook anderen kan overkomen. Zodra er bij het O.M. een aanklacht ligt kan iemand zomaar worden opgepakt. Dat betekent dat iedereen die een mening ventileert nu een kandidaat is om gearresteerd te worden. Het is dus een hele bedreigende situatie.”

Gregorius Nekschot. Morgen een interview in Sp!ts. [bron]

Stuur de minister naar huis!

Maar Hirsch Ballin laat zich niet zomaar stoppen door een kamermeerderheid of een nederlaag binnen het kabinet. Op dinsdag 12 mei, vier dagen na zijn smadelijke nederlaag, stormde het Openbaar Ministerie bij Gregorius Nekschot binnen. […]

Het is eerder waarschijnlijk dat Justitie (of was het Hirsch Ballin zelf?) plotseling haast had me het aanpakken van Nekschot. Als voorlopig sluitstuk werd Nekschot zodanig onder druk gezet dat de gewraakte tekeningen al werden weg-gecensureerd nog voordat Justitie hem heeft aangeklaagd, laat staan dat een rechter zich heeft kunnen uitspreken. Dat is niet alleen ongekend, maar ook een rechtsstaat onwaardig.

Minister Ernst Hirsch Ballin prees het optreden van zijn ambtenaren. De minister heeft er kennelijk alles voor over om de Nederlandse vrijheden in te perken en is niet eens te beroerd – getuige zijn afgeblazen brief – om er op te wijzen dat die inperkingen nodig met het oog op de komst van de islam naar Nederland. Hirsch Ballin wijkt niet alleen voor de druk van de islam, hij grijpt de druk van intolerante moslims aan om zijn eigen zin door te drukken.

Niets is hem daarbij te dol. In de Kamer heeft hij geen meerderheid, in het kabinet evenmin. En dus gebruikt hij zijn bevoegdheden als minister van Justitie om met intimidatie alsnog zijn zin te krijgen. Wellicht probeert hij door een proefproces uit te lokken en zo jurisprudentie op te bouwen de kruistocht tegen de humor en de vrijheid toch nog succesvol te kunnen voortzetten. Als de Tweede Kamer nog iets van zelfrespect over heeft sturen de volksvertegenwoordigers de minister de komende week naar huis.

Syp Wynia [bron]

Einschuchterung

BREAKING UPDATE: De jacht is geopend:

Het onderzoek van het LECD richt zich verder op de identiteit van betrokkenen. Daaronder vallen onder meer de maker van de cartoons en degene die deze op een website plaatsen of op andere wijze openbaar maken.

Aldus het Openbaar Ministerie. Welke cartoons het precies betreft is niet duidelijk, dus een ieder die cartoons van Gregorius Nekschot op zijn weblog of website heeft gepubliceerd kan mogelijk ieder moment worden opgepakt.

We schrijven het jaar 2008. Het jaar waarin voor het eerst (?) in een (vermeende) moderne westerse vrije democratische rechtstaat een (volgens Teletekst ‘racistische’) cartoonnist werd opgepakt en achter tralies werd gezet voor het maken van satirische cartoons. Het betreft Gregorius Nekschot. Lees verder

The Verdict

Geert Wilders wint de rechtzaak die tegen hem werd aangespannen door de Nederlandse Islamitische Federatie (NIF).

Het NIF stelde de volgende, lachwekkende, vorderingen:

3.1. Eiseres vordert – zakelijk weergegeven en na wijziging van eis – gedaagde op straffe van een dwangsom:
1. met onmiddellijke ingang te verbieden om in geschrift, film of woord dan wel op enige andere wijze, in het openbaar grievende, discriminerende of beledigende uitlatingen te doen over de islamitische bevolkingsgroep dan wel delen daarvan;
2. met onmiddellijke ingang te verbieden in geschrift, film of woord dan wel op enige andere wijze, in het openbaar grievende, discriminerende of godslasterlijke uitlatingen te doen over het islamitische geloof en/of de islamitische cultuur en/of de profeet Mohammed, alsmede gedaagde te verbieden zich op voor islamitische gelovigen krenkende wijze uit te laten;
3. met onmiddellijke ingang te verbieden de profeet Mohammed “barbaar” te noemen en de islam en de Koran “fascistisch” te noemen dan wel de termen fascistisch in enigerlei wijze in verband te brengen met de islam en/of Koran, alsmede gedaagde expliciet te verbieden de Koran te betitelen als “islamitische Mein Kampf”;
4. te veroordelen om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis op de voorpagina van twee landelijke dagbladen een rectificatie te plaatsen met de volgende of soortgelijke tekst:

“RECTIFICATIE: In diverse interviews en in mijn brief in de Volkskrant d.d. 8 augustus 2007 heb ik opgeroepen tot een verbod op de Koran waarbij ik dat heilige boek van de moslims heb betiteld als “Islamitische Mein Kampf” en tevens als “fascistisch”. Voorts heb ik herhaaldelijk gesuggereerd dat de Islam een fascistische ideologie zou zijn. Tevens heb ik de profeet Mohammed uitgemaakt voor “Barbaar”.
De voornoemde uitlatingen zijn onjuist en onnodig grievend voor moslims. Het spijt mij dat ik moslims gegriefd of beledigd heb door de hiervoor genoemde uitlatingen.”

Hier enkele citaten uit de samenvatting van de uitspraak:

Godsdienst is geen speciale reden voor het beperken van de vrijheid van meningsuiting, zo maakt de rechter duidelijk:

Vooropgesteld wordt dat voor bepaalde burgers mogelijk grievende of choquerende uitlatingen op zichzelf geen beletsel zijn voor het genot van het recht op vrijheid van meningsuiting, ook indien een godsdienst onderwerp is van scherpe kritiek (vergelijk onder meer Europees Hof voor de Rechten van de Mens 31 januari 2006, NJ 2007, 200).

De rechter lijkt zelfs de bewering van Wilders te ondersteunen:

Ten aanzien van de gewraakte associatie van de islam en de Koran met het fascisme en Mein Kampf, constateert de voorzieningenrechter voorts dat eiseres evenmin de opvatting van gedaagde heeft betwist dat binnen de islam bepaalde denkbeelden gehuldigd worden die op gespannen voet staan met democratische beginselen. Anders dan eiseres, is de voorzieningenrechter met gedaagde van oordeel dat de door laatstgenoemde gebezigde term ‘fascisme’ niet zo beperkt moet worden uitgelegd dat deze uitsluitend betrekking heeft op de Holocaust en andere kwaadaardigheden van nazi-Duitsland, maar veeleer moet worden gezien als een verzamelbegrip voor ideologieën. met beginselen die een totalitair politiek systeem omarmen dat geen ruimte laat aan andersdenkenden.

De essentie van de afwijzing van de vordering berust op het volgende :

4.5. De door artikel 10 EVRM beschermde vrijheid van meninguiting vormt eenn van de essentiele fundamenten van een democratische samenleving. Uit artikel 7 van de Grondwet volgt dat niemand voorafgaand verlof nodig heeft om zijn gedachten en gevoelens te openbaren. Een verbod kan slechts toewijsbaar zijn ten aanzien van specifieke, onrechtmatig bevonden uitlatingen. Een algemeen verbod tot het doen van uitlatingen in de toekomst tast het recht op vrijheid van meningsuiting van gedaagde ontoelaatbaar aan. Dit komt immers neer op preventieve censuur, hetgeen, zoals gedaagde terecht heeft aangevoerd, in strijd is met artikel 10 EVRM en artikel 7 van de Grondwet. Om die reden komt een dergelijk algemeen verbod, zoals vermeld in de onderdelen 1 en 2 van het gevorderde, niet voor toewijzing in aanmerking. Deze onderdelen behoren reeds daarom te worden afgewezen. […]

4.7. Vooropgesteld wordt dat voor bepaalde burgers mogelijk grievende of choquerende uitlatingen op zichzelf geen beletsel zijn voor het genot van het recht op vrijheid van meningsuiting, ook indien een godsdienst onderwerp is van scherpe kritiek (vergelijk onder meer Europees Hof voor de Rechten van de Mens 31 januari 2006, NJ 2007, 200).

[Hier de volledige tekst]

Respect voor niets

mohammed_cartoon1.jpg

Een thema dat we nog misten in je film is dat moslimterreur momenteel vooral zelfcensuur veroorzaakt in Nederland. Een fenomeen waar jij volgens ons bij het maken van Fitna ook enigszins door bevangen bent geraakt; je verscheurt geen Koran maar een telefoonboek en laat uiteindelijk ook geen bom ontploffen. Door die verstikkende angst en de daaruit voortvloeiende zelfcensuur, worden er in Nederland inmiddels opera’s, fototentoonstellingen en andere kunstuitingen vrijwillig afgeblazen. Zodra mensen zoals jij wél ongecensureerd iets melden over de islam, hebben ze meteen persoonsbeveiliging nodig.

Zoveel commotie en aandacht voor een ‘God’ die niet bestaat. Waar de overheid desondanks respect voor tracht af te dwingen bij monde van Balkenende om zodoende een wit voetje te halen bij extremistische moordenaars en dito regimes. Diezelfde Balkenende die meedoet aan preventieve oorlogen waar hij geen verantwoording voor wenst af te leggen. Alsof het tonen van respect voor dit krankzinnige geloof dan nog helpt. Dit terwijl er nu in ons land een reële kans bestaat om vermoord te worden als je iets zegt wat deze aanstellerige gelovigen niet leuk vinden. Het lijkt wel alsof we in een open inrichting leven.

Paul Jan van de Wint en Rob Muntz [bron]

Ere wie ere toekomt

jeauleautje.jpg

Waarde bezoeker (ja, alle drie), ik ga nu iets doen dat ik niet vaak zal doen. Dus let even goed op, misschien blijft het bij deze ene keer. Ik ga namelijk een compliment uitdelen aan Francisco van Jole. Voor zijn videocolumn over de wijze waarop de media over JPB berichten, in het programma “De Leugen Regeert”. Meestal vind ik de videocolumns van van Jole dom en kortzichtig, maar deze column krijgt de officiele TRS-goedkeuring. Gefeliciteerd!

Volgende week als vanouds weer genadeloze kritiek op van Jole.