Thieme is in de Heer

Marianne Thieme behaalde bij de afgelopen verkiezingen een kleine en tegelijkertijd grote overwinning door 2 zetels te winnen met haar Partij voor de Dieren. Ik moet hier een persoonlijke bekentenis doen: ik heb overwogen om op haar en haar partij te stemmen. Ik ben ook van mening dat de rechten van dieren etc etc. Die overweging kwam trouwens ook deels voort uit het feit dat geen andere partij mij echt voldoende had overtuigd. Ik heb uiteindelijk toch mijn stem op een andere partij uitgebracht omdat de PvdD zeker bleek (gezien de peilingen) van minimaal 1 zetel.

Mijn verbazing was groot toen ik mocht vernemen dat Marianne Thieme lid blijkt te zijn van zevendedags adventisten, een protestantse splinterbeweging. Een kleine geheugen opfrissing?

“Wij geloven dat Jezus voor een tweede keer zal verschijnen op aarde. En tijdens die wederkomst zullen alle mensen die zich hebben gevoegd naar Gods wil, opstaan uit hun graven. Hun lichamen bouwen zich weer op en de levensadem wordt ingeblazen. Jezus zal op de wolken des hemels verschijnen en de gelovigen zullen hem tegemoet gaan. Wie deze uitverkorenen zijn, dat weet alleen God. Maar in de bijbel staat geschreven dat je het eeuwige leven hebt als je in God en Jezus gelooft.” […] “Wij willen het christendom belijden zoals het in de oorsprong bedoeld is. Niet zoals de gelovigen en kerkelijke autoriteiten het door de eeuwen heen veranderd hebben.” [Bron]

Marianne is een Believer, en blijkbaar een nogal fundamentalistische. Marianne is in de Heer en wacht op de terugkomst van de Here Jezus. Ook is niet ieder lid van deze “sekte” te spreken over de homofiele medemens.

Sexual practices which are contrary to God’s expressed will are adultery and premarital sex, as well as obsessive sexual behavior. Sexual abuse of spouses, sexual abuse of children, incest, homosexual practices (gay and lesbian), and bestiality are among the obvious perversions of God’s original plan.

Ik kan mij vergissen, maar in de hele verkiezingscampagne is dit aspect van haar overtuigingen nooit naar voren gekomen. Hoeveel van de 50.000 mensen die op de PvdD hebben gestemd zouden dat niet hebben gedaan als ze dit hadden geweten?

Er is trouwens 1 punt waarop deze splintergroepering in ieder geval mijn instemming verdient, en op dit punt had ik dan ook wel graag een standpunt in het partijprogramma van de PvdD gezien:

In Nederland zijn er ruim viereneenhalfduizend zevende-dags-adventisten die zich verzamelen in zo’n kleine vijftig kerken. Kinderen zijn wel aanwezig, maar mogen zich nog niet rekenen tot de adventisten. Pas als ze volwassen zijn en ten volle beseffen wat het geloof inhoudt, kunnen zij toetreden tot het kerkgenootschap. […] “Wij zijn van mening dat kinderen, laat staan baby’s, onmogelijk kunnen beslissen of ze willen geloven,” zegt Belder. “Alleen volwassenen kunnen die keus weldoordacht maken. [Bron]

Wat nou precies de standpunten van mevr. Thieme (en haar partij) over bv. homofilie zijn is mij niet bekend, in het verkiezingsprogramma van de PvdD, dat voor 90% over dieren gaat en slecht 10% over andere zaken, komt het hele onderwerp niet aan de orde. Wat de invloed van haar geloof is op de politieke standpunten van de PvdD is ook onduidelijk. Voor iemand die lid is van de zevendedags adventisten spreekt ze wel erg relativerend over haar geloof:

“Het christenzijn heb ik lang links laten liggen, maar de laatste tijd ben ik er weer mee bezig. Hoewel ik nog volop op zoek ben, krijg ik energie van het idee dat iemand boven ons mensen staat. Het gaat er bij mij niet in dat ons leven het product is van tijd en toeval dat zonder externe intelligentie tot stand is gekomen. Ik geloof niet dat er ‘iets vaags’ is, er is een schepper, daar kan ik gewoon niet onderuit.” [Bron]

Het partijprogramma beantwoord die vraag dus niet. Wel komt er hier en daar een subtiele vingerwijzing voor (“9.66 Er komt een substantieel budget voor de Nederlandse cultuur. “) naar een conservatieve instelling, die aansluit bij de opmerking van Thieme dat de Partij voor de Dieren zeker niet als een linkse partij moet worden gezien, een uitspraak die in het licht van haar geloofsovertuiging misschien wat beter te begrijpen valt. Daarentegen staat in datzelfde verkiezingsprogramma ook het volgende:

9.49 Maatschappelijke organisaties die met succes overheidsbeleid aanvechten via de rechter, krijgen een reële vergoeding voor de juridische kosten die ze daarvoormaken. In de huidige regeling komt te vaak voor dat overheden een langere ademhebben dan maatschappelijke organisaties, in personele en financiële zin, waardoor een tegenwettelijk beleid stand kan houden, bijvoorbeeld bij de afgifte van afschot- en milieuvergunningen. [Bron (zie partijprogramma)]

Waar dit u aan doet denken? Was het niet Volkert van der Graaf en zijn bende die druk bezig waren op dit vlak? Zo heeft moordenaar Volkert van der Graaf via zijn vazal Sjoerd van der Wouw vanuit zijn cel toch nog een beetje invloed op de Nederlandse politiek. Het kan verkeren.

De tsunami kwam van links

Aldus sprak zuurdesemsocialist Marcel van Dam, die zich verder in deze column ook uitspreekt voor de deportatie van ethnische minderheden uit de getto’s van de grote steden, die alleen maar “broedplaatsen zijn van analfabetisme, schooluitval, verslaving, werkeloosheid, armoede en radicalisering” (toen Fortuyn waaarschuwde voor dit soort ontwikkelingen werd hij door deze zelfde van Dam voor minderwaardig mens uitgemaakt). Tevens zegt van Dam nu dat het eigenlijk al mis ging met de PvdA sinds den Uyl er niet meer is, dus sinds 1986. Dat is dus 20 jaar geleden! En daar komt meneer van Dam nu mee. Dan vraag ik me toch af: waarom ben je dan toch nog meer dan 15 jaar lid gebleven van die club?

Nee, hij is nu into SP! Toffe club zeg, nog echt rooie rakkers, niks mis mee. Moeten alleen wat minder provinciaal worden. En wat meer vertrouwen krijgen in de vooruitgang. En moeten werken aan meer vernieuwing. Tja meneer van Dam, als ze dat allemaal hebben gedaan kunnen ze zo fuseren met de huidige PvdA.

Marcel van Dam is een typische exponent van oud links. Niet de mensen zijn soms slecht, nee, de omstandigheden zijn schuld. Hetgeen niets minder is dan een vrijbrief voor criminaliteit, maar dat mag je natuurlijk niet zeggen. Bijna alle deskundigen zijn het er nu wel over eens dat de oververtegenwoordiging in criminaliteit, schooluitval, werkeloosheid etc. onder sommige groepen vooral een culturele kwestie is, en daarbinnen vooral gezocht moet worden bij de opvoeding (of het gebrek eraan) en de invloed van religie (althans hun variant ervan) op hun waarden en normen. Maar volgens mensen als van Dam komt dat alleen maar omdat ze arm zijn. En verder komt het allemaal vanzelf wel goed: gewoon pappen en nathouden, zo zei hij ooit letterlijk. Denkt hij dat te vinden bij de SP? Je kunt veel zeggen van de SP, maar het is geen partij van pappen en nathouden.

Déjà Vu

Marco Pastor zou den Haag gaan bestormen . Na de glorieuze overwinning van Leefbaar Rotterdam en de onconventionele maar dappere en door vriend en vijand geprezen aanpak in Rotterdam zou Pastors hetzelfde gaan doen voor Nederland. Hoe anders zou het lopen.

De gevestigde orde treedt niet op tegen de islamisering van Nederland, net zomin als de politiek in de jaren dertig verzuimde het oprukkende nazisme aan te pakken. [Video]

Met de woorden van deze strekking in een verkiezingsspot voor de radio heeft Pastors zijn eigen lot bezegeld. En dat terwijl de uitleg over de problemen rondom de islamisering van Nederland grotendeels juist zijn en op de instemming van velen zal kunnen rekenen, is de gemaakte vergelijking onjuist, ongepast, naief en dom.

Witteman bleef op het standpunt staan dat de vergelijking met de periode voor de oorlog volstrekt ongepast was. Hij vroeg Pastors welke oorlog hij verwacht en wie er dan naar de gaskamers zouden worden afgevoerd. [bron]

Ik kan niet anders dan Witteman hierin bijvallen. Pastors maakt hier een uitermate amateuristische blunder. Dat is trouwens niet de eerste keer: ook in zijn periode als wethouder maakte hij al een misstap.

Waarom hebben zijn partijgenoten hem hier deze keer niet van weerhouden? Is er niemand geweest die Pastors er op heeft gewezen dat dit politieke zelfmoord is? Of was het een wanhopige en ultieme poging, misschien zelfs tegen beter weten in, om het schijnbaar onafwendbare politieke tij te keren?

Wat de reden ook moge zijn, Pastors toont met deze fout aan niet klaar te zijn voor het grote werk. Dat is jammer, ik had meer van hem verwacht.

Ik heb wel nog een vraag aan Witteman en Pauw: vindt u de uitspraken van Oosterhuis en Marijnissen (die aangaf het met Oosterhuis eens te zijn) niet minstens zo erg? En zo ja, waarom horen wij u daar niet over?

PvdA propaganda aangepakt

De media zijn voornamelijk links georienteerd, dat wist u al. Dat er op grote schaal sprake is van verstrengeling van de media en de politiek is ook geen nieuws. Met name de PvdA is van oudsher sterk geinfiltreerd vertegenwoordigd. Ik schreef zelf eerder al over prominent PvdA’er en lid van de programmacommissie Ronald Plasterk [en hier] die zowel bij krant als publieke omroep veelvuldig als columnist opduikt, en die volgens geruchten in de wandelgangen ook potentieel minister zou zijn.

Geheel tegen de heersende trend in valt er nu een slachtoffer onder de sociaaldemocratische stoottroepen. Haar naam is Hester Macrander en werkte bij de Gelderlander. Nooit van haar gehoord zegt u? Tja, dit noemen ze bij het schaken een pionoffer.

De SP wil trouwens propaganda gaan aanpakken. Hup, een imaampje minder wat de SP betreft? En meneer Oosterhuis gewoon aanpakken op smaad.

Quote van de dag

artsch-quotations.jpg

Als het aantasten van andermans naam en goede eer al niet mag, dan geldt dat zeker voor de Naam en goede eer van de Allerhoogste! Godslastering moet daarom strafbaar zijn en blijven. De strafbepaling over smalende Godslastering mag geen dode letter zijn en moet, als optreden op basis daarvan niet mogelijk is, worden aangescherpt. Gemeenten die ernst maken van een ‘vloekverbod’, moeten daarvoor de ruimte hebben.

Alleen de SGP en de CU hebben de moeite genomen om in hun verkiezingsprogramma een stellingname tav. godslastering op te nemen. Het zal u niet verbazen dat zij die wet prima vinden. De SGP wil de wet zelfs aanscherpen, wat dat dan ook precies mag betekenen; de uitspraak dat goden niet bestaan zal wat de SGP betreft wel strafbaar moeten zijn. De overige partijen hebben niet eens de moeite genomen stelling te nemen. Zelfs D66 niet. Maar D66 bestaat ook niet echt. [Bron]

Politieke Aandelen Markt

De verkiezingen komen eraan, en daarom hebben De Volkskrant en KPMG, net als in 2002 en 2003 een Aandelen markt voor politieke aandelen (PAM) opgezet, waarbij de spelers kunnen ‘beleggen’ in politici, partijen en coalities met als doelstelling om een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling te kunnen geven van de verkiezingsuitslag. Meer specifiek zijn er 3 markten waarop gehandeld kan worden: de Coalitiemarkt, de Premier markt en de Tweede-kamer markt. Opvallend verschil met gewone peilingen is dat in dit geval niet de voorkeur van mensen wordt gemeten, doch de verwachting van de belegger over de uitkomsten van de verkiezingen, en die kan afwijken van zijn eigen voorkeur.

Lees verder